Tip ons
Tip ons

Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via dit formulier toesturen. Wij zullen deze controleren en mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.

Nu:
Straks:
Nu:
Straks:

Politiek

Filteren op datum:
        
Westlanders mogen zegje doen over plan kamerbewoning in te dammen zaterdag 2 mei 2020 11:11

Westlanders mogen zegje doen over plan kamerbewoning in te dammen

Het uitgewerkte plan van burgemeester en wethouders van Westland om zoveel mogelijk kamerbewoning en woningsplitsing tegen te gaan, is aan de inwoners voorgelegd. Tot en met 11 juni kunnen zij reageren op dit ontwerp van het zogeheten Paraplubestemmingsplan Wonen. Het plan is ontwikkeld om af te rekenen met de tot voor kort bestaande situatie dat woningen konden worden opgedeeld in een reeks kamers. Daarbij gold als voornaamste beperking dat elke bewoner minimaal 12 vierkante meter woonruimte heeft. Toepassing van deze formule bij het opdelen van het pand Hertenlaan 2 in Honselersdijk ten bate van de huisvesting van circa dertig arbeidsmigranten, bracht de regelgeving vorig jaar in een stroomversnelling. Waar geldt de regeling? Het nu ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan voorziet in "een juridisch-planologische regeling van kamerbewoning, woningsplitsing en recreatieve verhuur van woningen in heel het grondgebied van Westland, met uitzondering van de glastuinbouwgebieden".Kamerbewoning en woningsplitsing zijn niet langer toegestaan, uitgezonderd beperkte afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan. In de kernen van Ter Heijde, Kwintsheul, Heenweg en Maasdijk is geen afwijking mogelijk van het verbod. Voor recreatieve verhuur worden nog apart beleidsregels opgesteld.Prijsopdrijvend effectHet is maatschappelijk ongewenst dat reguliere woningen worden opgekocht en gebruikt voor kamerbewoning, woningsplitsing of recreatieve verhuur. Hier gaat een prijsopdrijvend effect van uit, waardoor woningen minder gemakkelijk bereikbaar worden voor bijvoorbeeld starters, aldus het college. Het kan ook leiden tot negatieve gevolgen voor het karakter en de leefbaarheid van een straat of buurt, waarbij gedacht kan worden aan hogere parkeerdruk van auto's en fietsen, druk op voorzieningen, op de openbare ruimte en (geluid)hinder. Dit paraplubestemmingsplan geeft een regeling voor die bestemmingsplannen van Westland waarvoor het bovenstaande nog niet afdoende geregeld is. Eén huishouden per woningIn de bestemmingsplannen van Westland is het uitgangspunt altijd geweest dat een woning binnen de bestemming woondoeleinden wordt bewoond door één huishouden, en dus niet kamergewijs. Dit mag volgens het college blijken uit de immer gebruikte definitie voor het begrip 'woning': een complex van ruimten, dat blijkens de indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van een huishouden. Deze definitie is opgenomen in, onder meer, de bestemmingsplannen Centrum Naaldwijk, Kern Honselersdijk, Kern Maasdijk, Kern Monster, Centrum 's-Gravenzande, Kern Wateringen. De bestemmingsplannen voorzien bij de bestemming 'wonen' ook vaak in aanduidingen als 'bed & breakfast', 'kamerverhuur', 'specifieke woonvormen als groepsvormen, seniorenhuisvesting, gezinsvervangende woningen of daarmee gelijk te stellen woonvormen' of 'zorgwoning', waaruit mag blijken dat het uitgangspunt voor de bestemming ‘wonen’ is dat het om een (gezins)huishouding gaat en niet om voornoemde bijzondere woonvormen. Mede daarom wil het college het opkopen van zelfstandige woonruimte ten behoeve van kamerverhuur voor bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsmigranten tegengaan of tenminste reguleren. Woningen op bedrijventerreinen Het voorgaande geldt ook voor burgerwoningen die op of nabij bedrijventerreinen gelegen zijn. In diverse bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen zijn bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. Daarbij geldt dat deze bewoond moeten worden door de ondernemer of door bij dat bedrijf werkzaam personeel, dus personen van wie de huisvesting daar noodzakelijk is. Dit betekent dat tegen bewoning door derden opgetreden kan worden.
Lees meer
Plan woonpark bij De Lier nog niet in Westlands college besproken vrijdag 1 mei 2020 22:10

Plan woonpark bij De Lier nog niet in Westlands college besproken

Het college van burgemeester en wethouders van Westland houdt zich nog op de vlakte als het gaat over de voorgenomen bouw van een woonpark voor bijna 700 arbeidsmigranten nabij de dorpskern van De Lier. De enige zeer concrete reactie op vragen van Westland Verstandig is dat het plan nog niet formeel in het college besproken is. De raadsfractie stuurde op 22 januari schriftelijke vragen naar het college: "Ineens zoemt rond dat in De Lier een Polenhotel gebouwd gaat worden met wel 600 bedden. Westland Verstandig meent dat het beter is om eerst te bekijken of op die plek niet beter starterswoningen voor onze jongeren gebouwd kunnen worden." Een week later werd het plan van uitzendbureau Tradiro door deze initiatiefnemer naar buiten gebracht. Het gaat om een perceel aan de Oostbuurtseweg in De Lier, bij de rotonde met de Burgemeester van der Goeslaan en de Noord Lierweg. Het gaat niet om grote woontorens, maar om woonstudio’s voor maximaal twee personen, op een woonpark voor 688 personen. “Het terrein is straks van alle gemakken voorzien. Er zijn sportvelden en fitnessruimten ingetekend. Er wordt nagedacht over een bezorgdienst van boodschappen, zodat arbeidsmigranten zo min mogelijk het terrein af hoeven”, aldus de toelichting van de initiatiefnemer.  Westland Verstandig had toen al aan het college de oproep gedaan, dat "als die plannen er zijn de huisvesting niet voor arbeidsmigranten, maar primair voor de andere doelgroepen te bestemmen of een mix toe te passen". Namens het college reageren de wethouders Van der Stee en Abee: "Per locatie wordt bekeken voor welke doelgroep of doelgroepen de betreffende locatie het meest geschikt is."De fractie vindt "dat sturing kan en dient plaats te vinden en dat alle doelgroepen moeten kunnen profiteren van deze plannen". De wethouders antwoorden: "Het college is van mening dat de locatie (mede) bepalend is voor welke doelgroepen gehuisvest kunnen worden". Nieuwe Woonvisie Van der Stee en Abee merken verder op: "Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Woonvisie waarin in brede zin naar het wonen gekeken wordt. In deze nieuwe Woonvisie wordt ook aandacht besteed aan tijdelijke woonvormen en de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgend aan de Woonvisie verwachten wij ook uw raad een aantal kansrijke locaties voor tijdelijke woningbouw en/of bedden voor arbeidsmigranten te kunnen voorleggen."Westland Verstandig wil dat er ook vaart wordt gemaakt met woningen voor starters "en dat het niet fair is jegens die groep om enkel zichtbare inzet te plegen voor de huisvesting van arbeidsmigranten". De wethouders spreken dit tegen: "Het beleid van het college is gericht op het realiseren van passende huisvesting voor alle doelgroepen."
Lees meer
Video Rotterdam wil Jagershuis als gemeentelijk monument dinsdag 28 april 2020 14:02

Rotterdam wil Jagershuis als gemeentelijk monument

De gemeente Rotterdam heeft besloten het Voorduin aan de Badweg in Hoek van Holland (bestaande uit Het Jagershuis en een badbunker) aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat wil zeggen dat voor het slopen of wijzigen van het terrein een speciale vergunning nodig is. Tot 9 juni kan er nog bezwaar worden gemaakt tegen het besluit. In februari vorig jaar werd bekend dat Het Jagershuis gesloopt zou worden om ruimte maken voor 19 nieuwbouw appartementen. De badbunker zou ruimte bieden aan een jacuzzi. Bouhuisen Groep uit Naaldwijk zou de nieuwbouw gaan realiseren. Diverse partijen waren het niet eens met de sloop, omdat Het Jagershuis in de Tweede Wereldoorlog diende als kantine en administratiekantoor voor de Duitse bezetter. Dit militaire erfgoed moet daarom behouden blijven, vindt onder andere het bestuur van het Atlantikwall Museum. Meerdere bezwaarbrieven en een petitie tegen de sloop volgden. Ook het college van B en W van Rotterdam kreeg lucht van de weerstand. Om goed te kunnen onderzoeken of het Voorduin inderdaad een monument moest zijn, kreeg het duin in maart vorig jaar een tijdelijke monumentstatus. Het Jagershuis zodoende (nog) niet worden gesloopt. Dat gaf tijd aan de welstandscommissie om in mei positief te adviseren tegenover de permanente monumentstatus. Bijna een jaar later heeft het college besloten om de monumentstatus permanent te maken. Bouhuisen groep laat aan de WOS weten in beraad te zijn over de beoogde nieuwbouw. Binnenkort hoopt het bedrijf meer te weten over eventuele vervolgstappen.
Lees meer
Video Westland: Geen opschorting omzetting indicatie huishoudelijke hulp vrijdag 24 april 2020 00:12

Westland: Geen opschorting omzetting indicatie huishoudelijke hulp

Er komt in de gemeente Westland geen tijdelijke opschorting van de omzetting van de zogeheten indicaties bij de verstrekking van huishoudelijke hulp. Die opschorting geldt wél ten aanzien van de nog uit te voeren herindicatie bij de circa 140 cliënten die volgens de oude regeling 6 tot 7 uur huishoudelijke hulp krijgen. Dit verklaarde wethouder Piet Vreugdenhil donderdagavond in de (digitale) raadsvergadering. Het nieuwe systeem voor huishoudelijke hulp in Westland - ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - is begin 2019 ingevoerd. Het gaat daarbij niet langer om het toekennen van een bepaald aantal uren hulp, maar om het bepalen wat er gedaan moet worden om de woning schoon en leefbaar te houden (het zogenoemde resultaatgericht indiceren).Als dit in de praktijk tot minder werkuren leidt, wordt dit door veel burgers als een bezuiniging ervaren. Dit is vooral het geval als degene die bij de mensen als hulp actief is, aankondigt dat zij (hij) binnenkort bijvoorbeeld 2,5 in plaats van 3 uur over de vloer is om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De fracties van GBW, Westland Verstandig, GroenLinks en PvdA stelden zich op het standpunt dat, ook al zijn de omzettingen weliswaar beperkt in effect, het in deze coronatijd ongepast is om de toch al kwetsbare mensen in verwarring te brengen. Hoewel de huishoudelijke hulpen het in hun uitleg alleen zouden moeten hebben over "schoon en leefbaar", wordt door hen in de praktijk van alledag nog vaak opgemerkt dat hun aanwezigheid voortaan, bijvoorbeeld, een half uur minder zal zijn. Vreugdenhil wees de gemeenteraad op de geldende contracten met de zorgaanbieders, waaraan hij niet alleen vanwege financiële redenen niet wil tornen, maar ook niet in verband met de afspraken die met enkele omringende gemeenten zijn gemaakt. De motie van GBW, Westland Verstandig, GroenLinks en PvdA, verkreeg alleen nog de steun van D66. De coalitiepartijen CDA, VVD, LPF en ChristenUnie-SGP stelden zich achter de wethouder op, waardoor de uitslag van de stemming werd bepaald op 16 vóór en 22 tegen.
Lees meer
Video Snijders kijkt toeloop milieustraten nog twee weken aan donderdag 23 april 2020 23:11

Snijders kijkt toeloop milieustraten nog twee weken aan

De gemeente Westland gaat de komende twee weken het bezoek aan de milieustraten goed in kaart brengen om vervolgens eventueel te beslissen tot uitbreiding van de openstellingstijden. Dat zei wethouder Leen Snijders donderdagavond in de digitale gemeenteraadsvergadering. Door GBW-raadslid Joep van Veen was gevraagd om de milieustraat in Monster tijdelijk de gehele week open te stellen om daarmee een oplossing te bieden voor de grote toestroom van inwoners die in deze coronatijd veel aan opruiming thuis doen.Tijdens de vergadering bleek dat meerdere raadsleden zeer uiteenlopende ervaringen hebben met hun gang naar de milieustraat in Naaldwijk of Monster. Dat varieerde van bijna direct kunnen doorrijden tot en met wachttijden van boven het uur of zelfs het besluit om wegens de drukte rechtsomkeert te maken. Snijders deed een oproep om waar mogelijk in de ochtenduren te komen, omdat het dan naar verhouding meestal een stuk minder druk is, zeker minder dan op vrijdag en zaterdag. "De ochtenden verlopen eigenlijk normaal", zei Snijders. Overigens duurt de grote toeloop al zeker een maand. Wellicht dat van lieverlee bij de burgers de rommel een beetje opgeruimd raakt, al veronderstellen meerdere raadsleden dat de toestroom voorlopig wel zal aanhouden. Als het inderdaad erg druk blijft, wil Snijders de milieustraat in Monster ook de hele werkweek gaan openstellen. Nu is 'Monster' (aan de Vlotlaan 37) alleen geopend op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur. Volgens Snijders weten veel mensen die milieustraat nog niet te vinden.
Lees meer
Gemiddelde snelheid op Opstalweg gedaald van 64 naar 57 km donderdag 23 april 2020 11:11

Gemiddelde snelheid op Opstalweg gedaald van 64 naar 57 km

Na de herinrichting van de Opstalweg in Naaldwijk in 2017, is de gemiddelde snelheid op deze weg omlaaggegaan van 64 naar 57 kilometer per uur. De gemeente Westland laat zich momenteel adviseren hoe verder om te gaan met deze weg, zo blijkt uit de antwoorden van wethouder Varekamp op vragen van Westland Verstandig. Aan de gevraagde vermindering van de drukte kan moeilijk iets worden gedaan. Varekamp stelt, dat het college van B en W bekend is met de hoeveelheid vrachtverkeer op de Opstalweg. Hij verklaart: "Het achterliggend tuinbouwgebied genereert vrachtverkeer. Dit vrachtverkeer heeft geen alternatieve route."  De herinrichting van de weg heeft tot gevolg gehad dat de gemiddelde snelheid is gedaald, van de genoemde 64 naar 57 km per uur. "Deze evaluatie is nog niet besproken met bewoners. We zijn momenteel namelijk bezig met de actualisatie van de wegencategorisering", meldt Varekamp. In het kader van die actualisatie wordt nu onderzocht op welke wegen de functie of het gebruik niet overeenkomen met de landelijke standaarden wat betreft de inrichting. De volgende stap is dat het adviserende bureau voor een aantal wegen opties aangeeft hoe met deze wegen om te gaan."Hierbij zal op ons verzoek ook de Opstalweg bekeken worden. Deze input is relevant om te bepalen of aanvullende maatregelen gewenst zijn. We zijn voornemens om zodra hier meer over bekend is de bewoners te informeren", besluit de wethouder.
Lees meer